دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1387
دیوار نوشته ها

از دیوار نوشته های جنگ جهانی:

-         به خورشید ایمان دارم حتی اگر پشت ابر باشد،

به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را لمس نکرده باشم

و به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد.

من دوست دارم این جمله را هم اضافه کنم:

... و به خودم ایمان دارم حتی اگر کاری را به اشتباه انجام داده باشم.