شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388
شاملو

اکنون من و او دو پاره ی یک واقعیتیم
در تاریکی زیبا در روشنایی زیباست
در تاریکی دوسترش می دارم

در روشنایی دوسترش می دارم...