دوشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1388
شهر بازی

با آدمای بزرگ آشنا می شم و نمی دونم چی بپرسم ازشون. خیلی خوبه که سوال های خوب داشته باشی. نه این که ندونم چی می خوام، چرا خوب هم می دونم ولی المنت هاشو نمی دونم. چقدر چیز هست که باید یاد بگیرم. چطور می شه پرسیدن رو تمرین کرد؟

فعلا می خوام برم جلو. همین جوری. یه سوال بپرسی، بعدی هم میاد. نه؟ فکر کن!

اووووه راستی: دهباشی داره میاد! فعلا هم فقط من می دونم و سردبیر جان که خواسته براش برنامه بذارم. اوووووووه بزرگ تر قبلی! 

 

 

 

مثل بچه ای می مونم که رفته تو شهر بازی و نمی دونه از کجا شروع کنه!