جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

 

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

حضرت حافظ