جمعه 4 بهمن‌ماه سال 1387
سلام بر غم

سه غم آمد به جانم هر سه یکبار 

غریبی و اسیری و غم یار 

غریبی و اسیری چاره داره 

غم یار و غم یار و غم یار.... 

 

می دونی این شعر از کیه؟