چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387
تلقین

این روزها که می گذرد

                                   شادم

این روزها که می گذرد

                                   شادم

                                            که می گذرد

                                                               این روزها

                                  شادم

                                           که می گذرد.... 

  

                                                                        قیصر امین پور