یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387
سهراب

و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند

و نپرسیم که فواره اقبال کجاست