سه‌شنبه 30 مهر‌ماه سال 1387
رباعیات مولوی

در عشق توام نصیحت و پند چه سود؟  

زهراب چشیده ام مرا قند چه سود؟ 

گویند مرا که بند بر پاش نهید 

دبوانه دلست؛پای در بند چه سود؟